اشعه ماوراء بنفش اتوماتیک

دستگاه بازرسی اتوماتیک اتاق، اسیاب اسانس الکتریکی الکتریکی, عطر و بوی نفتی اسانس، اسپری اتوماتیک عطر, عطر رایحه عطر، عطر رایحه آروماتراپی, aroma aromatherapy diffuser, automatic scent dispenser.